Algemene Voorwaarden

1. Algemeen en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen eVerbinding en de Klant.
1.2 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
eVerbinding: de besloten vennootschap eConnect International B.V. (dan wel diens rechtsopvolger), tevens handelend onder de (handels)naam eVerbinding.
Klant: degene die met eVerbinding een overeenkomst (wenst te) sluit(en) en de medewerkers die bij haar in dienst zijn of door haar worden ingeschakeld.
Overeenkomst: Overeenkomst tot het ter beschikking stellen van online Software-as-a-Service aan de Klant.
Service: de dienst die aangeboden wordt via een online Platform van eVerbinding, onder andere het uitvoeren van PEPPOL e-facturatiediensten en aanverwante dienstverlening.
Platform: het eVerbinding Platform bestaande uit een infrastructuur van en naar verschillende WEB-omgevingen en applicaties die worden aangedreven door eVerbinding.
1.3 Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor die betreffende afzonderlijke Overeenkomst.
1.4 Indien op welke grond dan ook op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geen beroep door eVerbinding kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en heeft in plaats van de ongeldige bepaling te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
1.5 De Klant is niet gerechtigd om enige rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst in zijn geheel aan een derde partij over te dragen.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft eVerbinding het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Door eVerbinding verstrekte begrotingen, catalogi, onder andere bescheiden blijven het (intellectuele) eigendom van eVerbinding.
2.2 De artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW zijn niet van toepassing.

3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en in euro’s.
3.2 Er geldt voor de Klant een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
3.3 Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden op de Klant verhaald en bedragen ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
3.4 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de datum van 31 december passeert, is eVerbinding gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
3.5 eVerbinding is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant (aanvullende) zekerheid te verlangen opdat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle IE-rechten op alle krachtens de Overeenkomst door eVerbinding ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Services, content, applicaties, (gebruikers)content, product-specificaties, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, berusten uitsluitend bij eVerbinding of haar eventuele licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Aan de Klant worden nooit eigendomsrechten van Software of Services overgedragen, maar enkel gebruiksrechten ter beschikking gesteld, al dan niet onder een Licentie. In geval van door Klant geüploade gebruikerscontent berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten zowel bij eVerbinding als ook bij de Klant.
4.3 De Klant zal alle informatie met een vertrouwelijk karakter verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en zal deze niet aan derden kenbaar maken.
4.4 De Klant gaat ermee akkoord dat zijn bedrijfsnaam, logo en/of beeldmerk gebruikt kunnen worden als referentie en deze als zodanig openbaar gemaakt kunnen worden. De Klant kan via info@eConnect.eu een verzoek indienen met als doel een bedrijfsnaam, logo en/of beeldmerk niet te tonen.

5. Levering

5.1 De Service wordt door eVerbinding aangeboden in de staat waarin die zich op het moment van aflevering bevindt (“as is”).
5.2 eVerbinding betracht alle redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid bij het verlenen van de Service, maar garandeert niet dat de content die de Klant via de Service opslaat of opent, is beschermd tegen onopzettelijke beschadiging, verlies of vernietiging, of tegen verwijdering overeenkomstig deze overeenkomst.
5.3 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar aan eVerbinding verstrekte documenten.
5.4 Het door de Klant aangekochte saldo-tegoed voor het gebruik van de Service blijft onbeperkt geldig en is niet inwisselbaar voor geld. Het bedrag van een negatief saldo is vanaf het moment van ontstaan verschuldigd en door eVerbinding direct opeisbaar. Evenwel maakt eVerbinding in de richting van de Klant bij een negatief saldo pas aanspraak op betaling van rente en overige kosten vanaf het moment van een eerste aanmaning aan de Klant.
5.5 Onverminderd de situatie van overmacht geldt dat – tenzij anders overeengekomen – eVerbinding een beschikbaarheid van de Service van minimaal 95% van overeengekomen contractduur – of bij gebreke daarvan, per jaar – garandeert. Bij een niet beschikbaarheid van maximaal 5% is er derhalve geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van eVerbinding.
5.6 eVerbinding is gerechtigd om indien zij daartoe aanleiding ziet, de inhoud van de content van het Platform – bijvoorbeeld vanwege het onrechtmatige, discriminatoire of onnodige grievende karakter daarvan – te verwijderen.

6. Verplichtingen Klant

6.1 De Klant garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens of anderszins, niet in strijd is met wettelijke voorschriften of rechten (van intellectuele-eigendom) van derden. De Klant vrijwaart eVerbinding tegen alle aanspraken van derden in dat verband en zal alle kosten die daaruit voortvloeien (waaronder volledige advocaatkosten) aan eVerbinding vergoeden.
6.2 De Klant draagt zorg voor een deugdelijke softwareomgeving: schaduw-draaien, een afdoend back-up systeem, een goed systeembeheer, bescherming van geüploade content en beveiliging
van gebruikte wachtwoorden voor de Service.
6.3 De Klant onthoudt zich van het ongeoorloofd gebruik van de Service, voor een ander doel dan overeengekomen, waardoor schade voor de Service en/of andere klanten en/of overbelasting en/of een storing ontstaat of kan ontstaan. Ook is het de Klant niet toegestaan om het gebruik van de Service op enigerlei wijze direct of indirect aan een derde beschikbaar te stellen.

7. Klachten

7.1 Eventuele klachten (ook over facturen) worden door eVerbinding slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks binnen acht (8) dagen nadat een gebrek redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk eVerbinding hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
7.2 Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en vervalt het recht om te klagen over een prestatie (of niet presteren) van eVerbinding.
7.3 De Klant is in geen geval bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van eVerbinding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is – behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van eVerbinding – beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan het bedrag dat de Klant in de maand voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis betaald heeft en nooit meer dan het bedrag dat in een voorkomend geval wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van eVerbinding.
8.2 De aansprakelijkheid van eVerbinding is uitgesloten voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill etc.). Indien eVerbinding door derden, die geen partij zijn bij deze overeenkomst, in dat verband wordt aangesproken ter zake van schade, welke dan ook, vrijwaart de Klant eVerbinding voor dergelijke schadeaanspraken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van eVerbinding.
8.3 eVerbinding is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites of (gebruikers) content waarnaar zij op haar website(s) of Platform verwijst
8.4 Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
8.5 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van eVerbinding kan worden verlangd, zoals werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, bedrijfsstoringen, internet- of andere netwerkstoringen, natuurrampen, alsmede toerekenbare tekortkomingen bij haar leveranciers, waardoor eVerbinding haar verplichtingen jegens de Klant niet (meer) kan nakomen.
8.6 Indien zich een overmachtssituatie voordoet is eVerbinding niet aansprakelijk voor de schade die de Klant wegens de tekortkoming lijdt en is eVerbinding gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder schadeplichtig daarvoor te zijn.

9. Verwerking persoonsgegevens

9.1 In het kader van de uitvoering van de Service op grond van de Overeenkomst, krijgt eVerbinding kennis van persoonsgegevens en verwerkt deze voor de Klant. Vanwege dit feit is er een verwerkersovereenkomst als bijlage toegevoegd aan deze algemene voorwaarden. Wanneer de Klant instemt met de algemene voorwaarden, gaat de Klant dus ook akkoord met de verwerkersovereenkomst.

10. Wijzingen van de algemene voorwaarden

10.1 eVerbinding is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. eVerbinding zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Versie aug. 2020