Tariven

Faktuerportaal

Fergees e-rekkens ferstjoere mei it eVerbinding faktuerportaal.

Software-
koppelingen

Ferwurkje ienfâldich alle rekkens automatysk yn dyn eigen boekhâldsoftware.

WeConnect®

Aktivaasje-kampagne foar it onboarden fan bedriuwen op e-fakturaasje.

Procurement Service Bus

Procurement Service Bus foar it ienfâldich oanslute op e-fakturaasjenetwurken.


Automatysk ûntfange & ferstjoere yn dyn software

Online ferstjoere fan e-faktueren

Automatyske seleksje bêste ferstjoermethode

Ynsjoch yn de status van ôflevering

Argyf (wetten foar bewarjen)

Documenten diele (fia befeilichde link)

Statusbehear fan elektroanyske documinten 

Ûnbeheind oantal organisaasjes

Ûnbeheind oantal brûkers

E-mail ûntfangstbehear

Simplerinvoicing/PEPPOL registraasje

Ûnkostefergoeding als e-faktuer

Online help

Gjin abonnemintskosten

Ûnbeheind oantal softwarekoppelingen

Ferstjoere fan e-faktueren

Ûntfange fan e-faktueren

Ferwurkje fan PDF-faktueren

GWH-regeling

eScanner app (faktuer fotoscanner)

Faktuerportaal

Fergees

Vanaf 24 cent

Vanaf 32 cent

Op oanfraach

Softwarekoppeling

 Vanaf 8 cent

Vanaf 24 cent

Vanaf 32 cent


Klearmeitsje campagne

Opstarte campagne

Campagnerapportage

Bedriuwslogo ûndersyk 

Bedriuwslogo 1e e-mail

Proses ûtbestege

Econnect opfolging 

Econnect monitoring

Econnect ynformaasjebehear

WeConnect®

Managed


WeConnect®

Branded

WeConnect®

Standaard


BESKIKBERENS & KWALITEIT

Hege beskikberens 
(24/7/365 uptime garânsje fan 99,99%)

Snel en traceerbaar
(<100ms gemiddelde verzending) 

Onbeperkte volumes

Veilig en betrouwbaar 

Eigen sourcecode

FUNCTIONALITEITEN

PEPPOL Access Point

REST-API en Native-Push

Discovery

Tenant certificate

Throughput

Transformatie 

Audittrail en rententieperiode

Retry mechanisme

Reviews 

Validation

Geavanceerde verbindingen