Oer eVerbinding

Wy draache by oan fernijing op it gebiet fan échte e-facturaasje.

eVerbinding is dwaande om ien fan de meast wichtige bedriuwsprosessen te modernisearjen: nammentlik it alhiel elektronysk meitsjen fan it administraasjeproses: machine2machine. Us missy: in folslein automatyske administraasje foar elkenien.

Wy dogge dant fanút in hiele dúdlike fyzje. Ús útgongspunt is e-facturaasje oer in feilich en iepen netwurk. Alle prosessen by eVerbinding binne rjochte op in sa sterk mooglike, automatyske groei fan e-facturaasje. Dat doche we troch ús autoriteit op it gebiet fan e-facturaasje op ferskillende plakken yn te setten.

Wy binne lid fan/dielnimmer oan

Logo Standaardisatie Platform e-factureren - STPE

PEPPOL

PEPPOL is een internationaal project met als doel het standaardiseren van grensoverschrijdend elektronisch berichtenverkeer binnen de Europese Unie. eVerbinding is bestuurslid en maakt deel uit van verschillende werkgroepen.

NMBF

It Nationaal Multibelanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) is oprjochte om de adopsje fan e-fakturaasje yn Nederlân te stimulearen. eVerbinding is aktyf lid fan dit foarum.

STPE

Yn it Standaardisatieplatform e-factureren (STPE) wurdt ien heldere boadskip nei búten brocht oer de tapassing fan de Europeeske e-facturaasje norm (EN 16931-1 ‘de kernfactuur’) yn Nederlân. eVerbinding is lid fan de stjoergroep en de Change Advisory Board.

Keurmerken & certificaten

Sûnt 2018 is eVerbinding <a “https://econnect.eu/nl/blog/everbinding-is-iso27001-gecertificeerd/”>ISO27001 goedkard. De goedkarring is útfierd troch DigiTrust en foarmet in passende ôfslúting fan ús ISO-project.

eVerbinding hat mei sukses de ynskriuwing en ‘conformiteit testprocedure’ fan OpenPEPPOL dien en is offisjeel in PEPPOL Access Point provider.

eVerbinding hat mei goed resultaat dielnommen oan de UBL Ketentest en is dermei ‘UBL Ready’ kwalifisearre.

eVerbinding beskikt oer it ‘keurmerk E-factureren’, dit hâldt yn dat it platform foldocht oan alle basisprincipes foar e-facturaasje.

Access42 soarchet derfoar dat ús cybersecurity yn oarder is.

OASIS hat ús SMP goedkard en in conformance test dien.